آموزشگاه زبان ترکی استانبولی

مرکز آموزش زبان ترکی استانبولی در ایران

Written on 13/02/1394, 15:14 by torkish
آموزش-زبان-ترکی-استانبولیخدمات آموزشی ما شامل آموزش های همه گروهای زیر می باشد: آموزش زبان ترکی استانبولی خاص  برای کودکان با استفاده از آموزش های تصویری آموزش زبان ترکی...
Written on 08/02/1394, 04:37 by torkish
آموزش-زبان-ترکی-استانبولی-فعل-زمان-حالامروز از درسهای آموزش زبان ترکی استابولی درس Şimdiki Zaman فعل در زمان حال برایتان می نویسم:  این زمان براي بیان عملی است که در حالِ وقوع، انجام دادن و...
Written on 12/01/1394, 07:38 by torkish
آموزش-زبان-ترکی-استانبولی-اعدادامروز در مباحث اموزش زبان ترکی استانبولی براتون به مبحث اعداد در زبان ترکی اشاره ای کوتاه می کنم. اگر اصول ابتدایی خوب فرا گرفته شود شما به راحتی می...
Written on 05/01/1394, 04:15 by torkish
کیبورد-زبان-ترکی-استانبولیذوستان کسانی که می خوان حروف مثل ö- ü- ı –ğ رو بنویسن مشکل دارن باید زبان ترکی رو فعال کنند. برای این کار یا باید زبان ترکی استانبولی رو فعال کنید یا ترکی...
Written on 24/12/1393, 07:53 by torkish
آموزش-زبان-ترکی-استانبولی-مکالمهدروود دوستان. امروز در رابطه با آموزش زبان ترکی استانبولی بخصوص در محبث اموزش مکالمه این زبان فراگیر دنیا ، براتون یک سری لغاتها و اصطلاحات را براتون می...

آموزش زبان ترکی استانبولی

آموزش زبان ترکی استانبولی- اعداد

امروز در مباحث اموزش زبان ترکی استانبولی براتون به مبحث اعداد در زبان ترکی اشاره ای کوتاه می کنم. اگر اصول ابتدایی خوب فرا گرفته شود شما به راحتی می توانید هر عددی را به زبان ترکی بیان کنید و نیاز به حفظ همه این اعداد ندارید . 

اعداد در زبان ترکی استانبولی همانند اعداد در زبان انگلیسی نوشته میشود

 

 صفر تا ۹۹۹

yüz

100

On bir

11

sifir

0

Yüz bir

101

On iki

12

bir

1

. . . . .

. . . . .

. . . . .

 . . . . . 

iki

2

iki yüz

200

Yirmi

20

üç

3

üç yüz

300

Otuz

30

dört

4

  dört Yüz

400

kırk

40

beş

5

Beş Yüz

500

Elli

50

altı

6

Beş Yüz bir

501

altmış

60

Yedi

7

. . . . .

. . . . .

yetmiş

70

Sekiz

8

altı Yüz

600

Seksen

80

Dokuz

9

. . . . .

. . . . .

Doksan

90

on

10

 

 هزار تا صد هزار 

bin

1000

Bin on üç

1013

iki bin

2000

on bin

10000

yirmi beş bin

25000

Yüz bin

100000

 

 مثال

 

4,762,345,258

 

dört milyar yedi yüz altmış iki milyon üç yüz kırk beş bin iki yüz elli sekiz

 

 

 اعداد اعشاری

iki buçuk

2.5

sıfır virgül beş

0.5

bir virgül yedi yüz beş

1.705

kırk sekiz virgül sıfır on iki

48.012

üç yüz beş virgül sıfır sıfır sekiz

305.008

 

 

      Copyright © 2014-2015. All Rights Reserved.