آموزشگاه زبان ترکی استانبولی

مرکز آموزش زبان ترکی استانبولی در ایران

Written on 13/02/1394, 15:14 by torkish
آموزش-زبان-ترکی-استانبولیخدمات آموزشی ما شامل آموزش های همه گروهای زیر می باشد: آموزش زبان ترکی استانبولی خاص  برای کودکان با استفاده از آموزش های تصویری آموزش زبان ترکی...
Written on 08/02/1394, 04:37 by torkish
آموزش-زبان-ترکی-استانبولی-فعل-زمان-حالامروز از درسهای آموزش زبان ترکی استابولی درس Şimdiki Zaman فعل در زمان حال برایتان می نویسم:  این زمان براي بیان عملی است که در حالِ وقوع، انجام دادن و...
Written on 12/01/1394, 07:38 by torkish
آموزش-زبان-ترکی-استانبولی-اعدادامروز در مباحث اموزش زبان ترکی استانبولی براتون به مبحث اعداد در زبان ترکی اشاره ای کوتاه می کنم. اگر اصول ابتدایی خوب فرا گرفته شود شما به راحتی می...
Written on 05/01/1394, 04:15 by torkish
کیبورد-زبان-ترکی-استانبولیذوستان کسانی که می خوان حروف مثل ö- ü- ı –ğ رو بنویسن مشکل دارن باید زبان ترکی رو فعال کنند. برای این کار یا باید زبان ترکی استانبولی رو فعال کنید یا ترکی...
Written on 24/12/1393, 07:53 by torkish
آموزش-زبان-ترکی-استانبولی-مکالمهدروود دوستان. امروز در رابطه با آموزش زبان ترکی استانبولی بخصوص در محبث اموزش مکالمه این زبان فراگیر دنیا ، براتون یک سری لغاتها و اصطلاحات را براتون می...

آموزش زبان ترکی استانبولی

آموزش زبان ترکی استانبولی - فعل زمان حال

امروز از درسهای آموزش زبان ترکی استابولی درس Şimdiki Zaman فعل در زمان حال برایتان می نویسم: 

این زمان براي بیان عملی است که در حالِ وقوع، انجام دادن و یا انجام شدن است. به عنوان مثال شما در حالِ

شما «؟ مشغول انجام چه کاري هستی » ؟ خواندن یک کتابِ رمان هستید تلفن زنگ میزند دوست شما می پرسد

براي بیان این زمان در ترکی استانبولی از زمانِ حال، استفاده « الآن دارم کتابِ رمان می خوانم » : جواب م یدهید که

.«Continuous Present» . م یکنیم.این زمان، معادلِ زمانِ حالِ استمراري در زبان انگلیسی است

فارسی : من الآن دارم کتاب می خوانم.

Ben şimdi kitap okuyorum. : ترکی استانبولی

I am studying a book now. : انگلیسی

این سه جمله بیان کننده این است که، زمانیکه گوینده، این جمله را می گوید در حال خواندن کتاب است.

براي ساختن این زمان، در زبان ترکی استانبولی، از چهار پسوند، بِشرحِ زیر استفاده می کنیم.

üyor (4 uyor (3 iyor (2 ıyor (1

فرمول ساختنِ جمله به شکل زیر است :

ضمیر + ریشه فعل + پسوند زمان حال + پسوند شخص

Zamir + Fiil Kökü + Şimdiki Zaman Eki + Şahıs Eki

Ben (Zamir) + oku (Fiil Kökü) + yor (Şimdiki Zaman Eki) + um (Şahıs Eki)

Fiil Kökü ریشه فعل

به معنی ریشه است. فعلی که هیچگونه پسوندي نداشته باشد و خالص نوشته شود، ریشه فعل نام دارد. «kök» کلمه

اینها ریشه فعل هستند. Gel ،Yaz ،Oku : Örnek مثال

چگونگی آوردن پسوندهاي زمان حال

و .«yor» پسوندهاي زمان حال، چهار حرفی هستند حروف دوم، سوم و چهارمِ همگی این چهار پسوند، یکسان است

فقط حرف اولِ آنها متفاوت است. چون این پسوندها به ریشه فعل می چسبند بنابراین آخرین حرف صدادارِ ریشهء

فعل، مشخص کنندهء حرف اولِ پسوند زمانِ حال خواهد بود. به مثال زیر توجه کنید.

من می نوشم. : Örnek مثال

بعد ریشه فعل را «Ben» است بر اساسِ فرمول، عمل می کنیم اول ضمیر را می آوریم «iç» ریشه فعلِ نوشیدن

است پس حرف «i»  سپس پسوند زمانِ حال را می آوریم. آخرین حرف صدادارِ ریشه فعل، حرف «iç» م یآوریم

اولِ پسوند زمانِ حال یا باید دقیقا همین حرف، باشد یا حرف پسر عمویش. چون در بین پسوندها، پسوندي داریم که

در مرحله بعد، پسوند شخص را می آوریم .«iyor»  است آنرا انتخاب می کنیم یعنی پسوند «i»  حرف اولش، حرف

(«yor» در کلمه «o»  انتخاب شد؟ به دلیل حرف «um» جمله بصِورت زیر می شود. (چرا پسوند شخصِ «um»

Ben içiyorum. . من می نوشم

Ben yazıyorum. . من می نویسم

Sen yazıyorsun. . تو می نویسی

O yazıyor. . او می نویسد

Biz yazıyoruz. . ما می نویسیم

Siz yazıyorsunuz. . شما می نویسید

Onlar yazıyorlar. . آنها می نویسند

Ünlü Daralması تنگ شدن حرف صدادار

اگر حرف آخرِ ریشه فعل، صدادار بود یعنی şimdiki zaman به یک قانون مهم توجه فرمائید. در زمان حال ساده

آخرین حرف صدادارِ ریشه فعل، آخرین حرف آن نیز بود، آن حرف صدادار را حذف می کنیم و سپس پسوند

زمان حال را اضافه می کنیم. به مثالهاي زیر دقت کنید.

می باشد. همانطور که می بینید حرف آخرِ این فعل، صدادار است بنابراین طبق قانونِ بیان «yıka» ، ریشهء فعلِ شُستن

شده عمل می کنیم. حرف آخرِ این فعل حذف گردیده و سپس پسوند زمان حال اضافه می شود.

Yıka + ıyor = Yıkıyor می شوید

Ye + iyor = Yiyor می خورد

Oku + uyor = Okuyor می خواند

Yürü + üyor = Yürüyor قدم می زند یا راه می رود

در آموزشگاه ما تخصصی  یاد بگیرید. 

      Copyright © 2014-2015. All Rights Reserved.