آموزشگاه زبان ترکی استانبولی

مرکز آموزش زبان ترکی استانبولی در ایران

Written on 13/02/1394, 15:14 by torkish
آموزش-زبان-ترکی-استانبولیخدمات آموزشی ما شامل آموزش های همه گروهای زیر می باشد: آموزش زبان ترکی استانبولی خاص  برای کودکان با استفاده از آموزش های تصویری آموزش زبان ترکی...
Written on 08/02/1394, 04:37 by torkish
آموزش-زبان-ترکی-استانبولی-فعل-زمان-حالامروز از درسهای آموزش زبان ترکی استابولی درس Şimdiki Zaman فعل در زمان حال برایتان می نویسم:  این زمان براي بیان عملی است که در حالِ وقوع، انجام دادن و...
Written on 12/01/1394, 07:38 by torkish
آموزش-زبان-ترکی-استانبولی-اعدادامروز در مباحث اموزش زبان ترکی استانبولی براتون به مبحث اعداد در زبان ترکی اشاره ای کوتاه می کنم. اگر اصول ابتدایی خوب فرا گرفته شود شما به راحتی می...
Written on 05/01/1394, 04:15 by torkish
کیبورد-زبان-ترکی-استانبولیذوستان کسانی که می خوان حروف مثل ö- ü- ı –ğ رو بنویسن مشکل دارن باید زبان ترکی رو فعال کنند. برای این کار یا باید زبان ترکی استانبولی رو فعال کنید یا ترکی...
Written on 24/12/1393, 07:53 by torkish
آموزش-زبان-ترکی-استانبولی-مکالمهدروود دوستان. امروز در رابطه با آموزش زبان ترکی استانبولی بخصوص در محبث اموزش مکالمه این زبان فراگیر دنیا ، براتون یک سری لغاتها و اصطلاحات را براتون می...

آموزش زبان ترکی استانبولی

آموزش زبان ترکی استانبولی - فعل زمان حال

امروز از درسهای آموزش زبان ترکی استابولی درس Şimdiki Zaman فعل در زمان حال برایتان می نویسم: 

این زمان براي بیان عملی است که در حالِ وقوع، انجام دادن و یا انجام شدن است. به عنوان مثال شما در حالِ

شما «؟ مشغول انجام چه کاري هستی » ؟ خواندن یک کتابِ رمان هستید تلفن زنگ میزند دوست شما می پرسد

براي بیان این زمان در ترکی استانبولی از زمانِ حال، استفاده « الآن دارم کتابِ رمان می خوانم » : جواب م یدهید که

.«Continuous Present» . م یکنیم.این زمان، معادلِ زمانِ حالِ استمراري در زبان انگلیسی است

فارسی : من الآن دارم کتاب می خوانم.

Ben şimdi kitap okuyorum. : ترکی استانبولی

I am studying a book now. : انگلیسی

این سه جمله بیان کننده این است که، زمانیکه گوینده، این جمله را می گوید در حال خواندن کتاب است.

براي ساختن این زمان، در زبان ترکی استانبولی، از چهار پسوند، بِشرحِ زیر استفاده می کنیم.

üyor (4 uyor (3 iyor (2 ıyor (1

فرمول ساختنِ جمله به شکل زیر است :

ضمیر + ریشه فعل + پسوند زمان حال + پسوند شخص

Zamir + Fiil Kökü + Şimdiki Zaman Eki + Şahıs Eki

Ben (Zamir) + oku (Fiil Kökü) + yor (Şimdiki Zaman Eki) + um (Şahıs Eki)

Fiil Kökü ریشه فعل

به معنی ریشه است. فعلی که هیچگونه پسوندي نداشته باشد و خالص نوشته شود، ریشه فعل نام دارد. «kök» کلمه

اینها ریشه فعل هستند. Gel ،Yaz ،Oku : Örnek مثال

چگونگی آوردن پسوندهاي زمان حال

و .«yor» پسوندهاي زمان حال، چهار حرفی هستند حروف دوم، سوم و چهارمِ همگی این چهار پسوند، یکسان است

فقط حرف اولِ آنها متفاوت است. چون این پسوندها به ریشه فعل می چسبند بنابراین آخرین حرف صدادارِ ریشهء

فعل، مشخص کنندهء حرف اولِ پسوند زمانِ حال خواهد بود. به مثال زیر توجه کنید.

من می نوشم. : Örnek مثال

بعد ریشه فعل را «Ben» است بر اساسِ فرمول، عمل می کنیم اول ضمیر را می آوریم «iç» ریشه فعلِ نوشیدن

است پس حرف «i»  سپس پسوند زمانِ حال را می آوریم. آخرین حرف صدادارِ ریشه فعل، حرف «iç» م یآوریم

اولِ پسوند زمانِ حال یا باید دقیقا همین حرف، باشد یا حرف پسر عمویش. چون در بین پسوندها، پسوندي داریم که

در مرحله بعد، پسوند شخص را می آوریم .«iyor»  است آنرا انتخاب می کنیم یعنی پسوند «i»  حرف اولش، حرف

(«yor» در کلمه «o»  انتخاب شد؟ به دلیل حرف «um» جمله بصِورت زیر می شود. (چرا پسوند شخصِ «um»

Ben içiyorum. . من می نوشم

Ben yazıyorum. . من می نویسم

Sen yazıyorsun. . تو می نویسی

O yazıyor. . او می نویسد

Biz yazıyoruz. . ما می نویسیم

Siz yazıyorsunuz. . شما می نویسید

Onlar yazıyorlar. . آنها می نویسند

Ünlü Daralması تنگ شدن حرف صدادار

اگر حرف آخرِ ریشه فعل، صدادار بود یعنی şimdiki zaman به یک قانون مهم توجه فرمائید. در زمان حال ساده

آخرین حرف صدادارِ ریشه فعل، آخرین حرف آن نیز بود، آن حرف صدادار را حذف می کنیم و سپس پسوند

زمان حال را اضافه می کنیم. به مثالهاي زیر دقت کنید.

می باشد. همانطور که می بینید حرف آخرِ این فعل، صدادار است بنابراین طبق قانونِ بیان «yıka» ، ریشهء فعلِ شُستن

شده عمل می کنیم. حرف آخرِ این فعل حذف گردیده و سپس پسوند زمان حال اضافه می شود.

Yıka + ıyor = Yıkıyor می شوید

Ye + iyor = Yiyor می خورد

Oku + uyor = Okuyor می خواند

Yürü + üyor = Yürüyor قدم می زند یا راه می رود

در آموزشگاه ما تخصصی  یاد بگیرید. 

آموزش زبان ترکی استانبولی- اعداد

امروز در مباحث اموزش زبان ترکی استانبولی براتون به مبحث اعداد در زبان ترکی اشاره ای کوتاه می کنم. اگر اصول ابتدایی خوب فرا گرفته شود شما به راحتی می توانید هر عددی را به زبان ترکی بیان کنید و نیاز به حفظ همه این اعداد ندارید . 

اعداد در زبان ترکی استانبولی همانند اعداد در زبان انگلیسی نوشته میشود

 

 صفر تا ۹۹۹

yüz

100

On bir

11

sifir

0

Yüz bir

101

On iki

12

bir

1

. . . . .

. . . . .

. . . . .

 . . . . . 

iki

2

iki yüz

200

Yirmi

20

üç

3

üç yüz

300

Otuz

30

dört

4

  dört Yüz

400

kırk

40

beş

5

Beş Yüz

500

Elli

50

altı

6

Beş Yüz bir

501

altmış

60

Yedi

7

. . . . .

. . . . .

yetmiş

70

Sekiz

8

altı Yüz

600

Seksen

80

Dokuz

9

. . . . .

. . . . .

Doksan

90

on

10

 

 هزار تا صد هزار 

bin

1000

Bin on üç

1013

iki bin

2000

on bin

10000

yirmi beş bin

25000

Yüz bin

100000

 

 مثال

 

4,762,345,258

 

dört milyar yedi yüz altmış iki milyon üç yüz kırk beş bin iki yüz elli sekiz

 

 

 اعداد اعشاری

iki buçuk

2.5

sıfır virgül beş

0.5

bir virgül yedi yüz beş

1.705

kırk sekiz virgül sıfır on iki

48.012

üç yüz beş virgül sıfır sıfır sekiz

305.008

 

 

آموزش زبان ترکی استانبولی : جمع بستن

در این درس ، از سری آموزش های زبان ترکی استانبولی طرز جمع بستن صفات و اسم را در این زبان شیرین بصورت مختصر یاد گرفته و با چند لغت جدید نیز آشنا میشویم . برای آشنایی تخصصی تر زبان ترکی استانبولی با ما تماس بگیرید.

 برای جمع بستن هم صفت و هم اسم  در زبان ترکی استانبولی کافیست

به آخر آن کلمه پسوند lar  و یا  ler  رو اضافه کنیم .

 

چند مثال :                              :Kaç örnek 

  

ماشین ها

 

arabalar

 

ماشین

 

araba

 

خانه ها

 

Evler

 

خانه

 

ev

 

در ها

kapılar

در

kapı

کوه ها

dağlar

کوه

Dağ

گل ها

çiçekler

گل

Çiçek

تلخ ها

acılar

تلخ

acı

زیباها

güzeller

زیبا

güzel

مثال ها

örnekler

مثال

Örnek

کتاب ها

kitaplar

کتاب

kitap

عینکها

gözlükler

عینک

gözlük

 آموزش تخصصی زبان ترکی استانبولی را بخصوص برای مکالمه و مترجمی این زبان برای بازار کار حتما لازم و ضروری است. تخصص ما همین است.

آموزش مکالمه زبان ترکی استانبولی و مترجمی زبان ترکی استانبولی با استفاده از شیوه های نوین.

کیبورد زبان ترکی استانبولی

ذوستان کسانی که می خوان حروف مثل ö- ü- ı –ğ رو بنویسن مشکل دارن باید زبان ترکی رو فعال کنند. برای این کار یا باید زبان ترکی استانبولی رو فعال کنید یا ترکی آذربایجانی رو اما من ترکی آذربایجانی رو پیشنهاد می‌کنم چون تمام حروفی رو که ترکی استانبولی داره اون هم داره، از طرغی ترکی آذربایجانی عین کیبورد انگلیسی هست فقط اون حروف اضافه رو داره، اما ترکی استانبولی جاهای حروفش با انگلیسی قاطی شده و خیلی سخت میشه پیدا کرد حروف رو. حالا اینطوری:

اول از control panel برید به region and language بعد از تب keyboard and language برید به change keyboard از بغا سمت راست add رو بزنید و گزینه azeri (latin-azerbaycan) بعد keyboard گزینه azeri latin تیک بزنید پایین گزینه other رو هم تیکش رو بزنید بعد ok . حالا شما هم احتمالا مثل من سه تا زبان تو کامپیوترتون دارید.

پیشنهاد می کنم برید و برای زبان ها میانبر تعریف کنید، یعنی هر سری لازم نیست shift+alt رو بزنید تا زبانتون رو تغییر بدید. برای این کار از change keyboard برید تب advanced key setting اونجا روی مثلا زبان ترکی کلیک کنید بعد change key sequnace رو بزنید. حالا می تونید مثل من برای ترکی ترکیب کلیدهای ctrl+1 رو بزنید. برای فارسی 2 و برای انگلیسی 3. حالا از این به بعد وقتی cteril+1 رو بزنید زبان ترکی میشه و ...

حالا برای اینکه کیبورد ترکی رو ببینیم از استارت ویندوز گزینه on-screen keyborad روبزنید. و برید تو ورد و زبان ترکی رو فعال کنید. یه همچین چیزی می بینید. این ها رو می تونید مثل من با یه تیکه کاغذ و چسب مشخص کنید.

 آموزش زبان ترکی استانبولی را در آموزشگاه تخصصی ما تجربه کنید.

      Copyright © 2014-2015. All Rights Reserved.