آموزشگاه زبان ترکی استانبولی

مرکز آموزش زبان ترکی استانبولی در ایران

مترجمی زبان ترکی استانبولی

استاد کشاورز با تجربه 5 سال تدریس و آموزش زبان ترکی استانبولی و چندین سال مترجمی زبان ترکی استانبولی در ترکیه و ایران عمده فعالیتهای خود را در زمینه های زیر انجام می دهد:

مترجم همزمان ترکی استانبولی برای مهمان های خارجی شما

مترجم ترکی در جلسات, همایشات و کنفرانس های شما

مترجم کتبی برای تمام متن های شما

تدریس خصوصی ترکی استانبولی

ترجمه متون ترکی استانبولی به فارسی و برعکس

سوابق کاری: 

• مترجم حضوری ترکی استانبولی برای شرکت های معتبر تولیدی و صنعتی بمنظور مذاکره و رایزنی جهت عقد قرارداد های تجاری با شرکتهای ترکیه ای در ایران و ترکیه، همچنین جهت پرسنل و متخصصان ترکیه ای میهمان در ایران به منظور ترجمه و ارائه توضیحات فنی به پرسنل ایرانی شرکتها 

• مترجم حضوری در نمایشگا ه های بین المللی ایران و ترکیه

مترجم زبان ترکی استانبولی

      



Copyright © 2014-2015. All Rights Reserved.